دوره آموزش ایمپلنت
Part 1 ∙ معرفی و دیدگاه کلی از ایمپلنت
∙ تجهیزات  و مراحل پیش از عمل
∙ ارزیابی استخوان
∙  روشهای drilling بر روی مدلهای چوبی
Part 2 - بررسی های پانورامیک و طرح های درمان
∙ OSSTEM تصور کلی و مراحل جراحی در سیستم 

∙ پاصول و  تکنیک  جایگزینی دندان ها در خلف ماندیب

∙ مدل دندانی1: #35,36,46مدل جراحی

Part 3 ∙ انجام جراحی زنده با راهنمایی اساتید دوره
∙ جراحی مرحله دوم و تکنیک suture 
Part 4 ∙ جراحی زنده توسط اساتید
∙ بررسی بعد از عمل
Part 5
 Hands - on  برروی مدلهای فکی
∙ اایمپلنت گذاری فوری بعد از EXT دندانی
Part 6 جایگزینی ایمپلنت در قسمت جلویی فک با استفاده از سیستم MS
 تصور کلی و توقع از سیستم ایمپلنت Ultra wide
∙ Model surgery 3: #11, 41 missing, 12, 14, 16 extraction and implantation (Hands-on)
Part 7 ∙ بررسی فاکتورهای پروتزی در معاینه پیش از مراحل ایمپلنت
∙ تصور کلی ازترمیم با ایمپلنت بالا -پایین
∙ تنظیم وقت برای قالب گیری /مبنای کلی اقالبگیری
Part 8 ∙ آموزش موارد قالب گیری بر روی کیسهای مطالعاتی 
∙ Hands - on  training 
Part 9 ∙ آشنایی با قطعات پروتزی و بررسی انواع اتصالات آنها 
∙ بررسی سیستمهای ایمپلنتی و معیارهای انتخاب abutment  
Part 10 ∙ انجام مراحل قالبگیری بر روی بیماران 
∙ علت ها و جلوگیری ها از  شکستگی پروسلین/راه حل برای کنترل نقاط تماسی  
Part 11 ∙ و راهنمای جراحیGSویژگی های سیستم ایمپلنت 
∙ کنترل بیماریهای سیستمیک در درمانهای ایمپلنت   
Part 12 ∙ تحویل Prosthetic  به بیمار
∙ کنترل عوارض جراحی درمانهای ایمپلنت
∙ screw-looseningعوامل پیش آمده و راه حل ها برای
∙ علت ها و جلوگیری از شکستگی پروسلین/راه حل برای نداشتن نقطه نظر کلی