مدیریت بافت نرم و سخت
آموزش برپایه تمرینات متنوع وتصور کلی در رابطه با بافت نرم و سخت   
Part 1 ∙ معرفی  جریان تحصیلی
∙ بیولوژی استخوان
∙ فراگیری دوره درمان
∙ پیوند  جسمی استخوان
∙ استفاده ازتکنیک Autogenic برای پیوند استخوان 
∙ تکنیک پیوند استخوان برای بر طرف سازی نقص استخوان در مراحل ابتدایی ایمپلنت 
Part 2 ∙ تکنیک GBR 
∙ بحران اصلی برای موفقیت GBR
∙ نوع و ویژگیهای جذب دوبار غشا و بر عکس
∙ فنون محرمانه برای Ridege expansion  و شکافتن 
∙ در فک خوکGBRاستفاده از تکنیک 
∙ Ridege expansion  و تکنیک شکافتن در فک خوک
Part 3 ∙ درخواست ایمپلنت برای بیمارانی با امراض مزمن لثه 
∙ تصور کلی برای بیماری های دندانی
∙ درمان امراض مزمن لثه
Part 4 ∙ کنترل قبل از prosthetic  لثه
∙ تکنیک برای مناسب کردن موضع دندانی برای prostheses
  (استفاده از تکنیک Crown lengthening  برای ترمیم حساس بودن دندان های جلویی )
∙ Being adapted to CTG, APF, FGG each
∙ تصور کلی به منظور جراحی mucogingival 
∙ تنوع کنترل flap 
  (Full/partial thickness flap, apically/coronally positioned flap)
∙ CTپیوند پدیکال و پیوند
Part 5 ∙ GBRکاهش عوارض
  - GBRتصور کلی و پایه ای از
  - طبقه بندی نواقص
  - توجه به انتخاب مواد پیوند استخوان غشا مانع
∙ چگونگی برطرف کردن التهاب موجود پس از انجام ایمپلنت
  - ایدئولوژی در مراحل آماده سازی برای انجام ایمپلنت
  - طریقه معالجه در مراحل قبل از ایمپلنت
Part 6 ∙ استفاده ازمنبع تکنیک های راهنما برای کنترل بهتر بافت نرم 
  - کنترل بافت نرم برای رویت نشدن موارد خاص
  - کنترل بافت نرم برای رویت شدن موارد خاص
∙ برای زیبایی و دوام ایملنت در قسمت جلویی فک
  - انتخاب زمانبندی مناسب برای نصب : لحظه ای . با تاخیر
  - انتخاب نوع جراحی: بدون فلپ. با فلپ
Part 7 ∙ تکنیک پیوند بلوک استخوان
∙ پیوند بلوک استخوان در مدل
∙ انجام بی درنگ عمل جراحی 
∙ مورد قابل ارائه
Part 8 ∙ تکنیکهای پیشرفته جراحی برای ایمپلنت
∙ جایگزینی بدون وقفه بعد از استخراج در ایمپلنت
  - انتخاب بهترین زمان برای جایگزینی بعد از استخراج در ایمپلنت 
∙ Immediate loading 
  - بنیاد Immediate loading
  - روش های immediate loading
  - راهنمای کاربردی 
∙  جراحی بدون فلپ
  - مبنای علمی جراحی بدون فلپ
  - تکنیک های وابسته به جراحی  درجراحی بدون فلپ با مبنا کلینیکی
∙ حساسیت قسمت جلوی فک
  - انضمام سه بعدی از موقعیت ایمپلنت