دوره آ موزش  دندانسازی ایمپلنت
بنا شده بر مبنای پروستتیک ها و شامل مهارت های کامل تشخیص بیماری و طرح ریزی برای درمان و جراحی برای ریکاوری prosthetics 
Part 1 ∙ تشخیص بیماری و طرح ریزی برای درمان فیکس کردن prosthesis بر روی فک ادنتالوسی به صورت پاره وقتی و یا دائم
∙ انتخاب یک عدد وموقعیت شناسی برای نصب
∙  و انتخاب راهنما هاUS / SS / GS / TSویژگی های سیستم های 
Part 2 ∙ و با در نظر(maxilla, mandible, anterior area and molar area) ویژگی های منطقه ای از آناتومی دهان
گرفتن ایمپلنت
∙ بهینه سازی موقعیت ایمپلنت، انتخاب قد و ضخامت ایمپلنت
∙ تئوری و راهکار های کاربردی برای نشانه گذاری در ایمپلنت
∙ تست کردن پی در پی در نصب ایمپلنت:نصب 8 ایمپلنت به طور کامل از مدل دندانی شکل ادنتالوس استفاده میکند
Part 3 ∙ انتخاب های اتصال(بیولوژیکی،مکانیکی،با توجه به رسیدگی به بیماری)
∙ تئوری و استراتیژیک از زمانبندی loading (conventional / early / immediate)
∙ درجه های نشانه گذاری لوازم نصب، مدل های بافت
Part 4 ∙ گزش ثبت شد
∙ ترمیم های موقتی
∙ تست و ترمیم به موقع
∙ طراحی prosthesis برای ایمپلنت
∙ گزش ثبت شده برای ترمیم طاق
∙ و ترمیم آنیMSنصب با ایمپلنت
Part 5 ∙ طرز گفتار با ایمپلنت prosthesis
∙ screw-looseningپیشگیری و راه حل برای 
∙ ایمپلنت ترمیمی برای احساس نقص در قسمت جلویی
∙  دوره های پی در پی: ارتباط اتصالات و استفاده از مدل دندانی شکل برای prosthesis 
Part 6 ∙ تکنیک های مشورتی برای کامل شدن دنتالوس بیمار
∙ طرح های درمانی ایمپلنت مناسب برای اندالوس کامل بیماران
∙ تاثیر درمان با ایمپلنت قسمت جلویی با استفاده از پروسفسیس فیکس شده که شامل
مرسوم در منطقه دهان میباشدRPD
Part 7 ∙ استفاده prosthesis موقتی در طول درمان و کامل شدن ساخت پست
  (in partially or completely edentulous patients)
∙ over-dentureانواع فاکتورهای پشتیبانی در ایمپلنت
∙  توجه لازم برای انتخاب وسایل مناسبover-denturesانواع امکانات پشتیبانی برای ایمپلنت 
∙ (4.0*11.5mm).4 USدوره پی در پی برای نشانه گذاری با استفاده ازمدل واضح نثبت ایمپلنت های 
∙ O-ringدوره های پی در پی متعلق به
∙ G-masking/Masterساخت مدل 
∙ ساخت مدل مومی دندانی شکل ویا با شاخص سلیسیومی
Part 8 ∙ توجه لازم برای انتخاب وسایل مناسبover-denturesانواع امکانات پشتیبانی برای ایمپلنت
∙ ارائه موارد
Part 9 ∙ انواع اشکالات و پیشگیری هایی که در طی پروسه نشانه گذاری رخ میدهد
∙ از متعلقات مگنتیکی استفاده میکندover-dentureایمپلنت 
∙ مشکلات دراز مدتی بر طبق اتصال پروستسیس های مختلف و اطمینان به منظور برطرف سازی آن وجود دارد
∙ دوره های پی در پی :ازیابی دندان مومی و یا با شاخص سیلیسیومی 
∙ دوره های پی در پی : انتخاب اتصالات
∙ انتخاب اتصالات
∙ non-preciousساختن milled bar  با استفاده از فلز
∙ ساختن یک فلز جایگزینی و چارچوب فلزی 
∙ بازچینی دندان های مصنوعی
Part 10 ∙ UCLAبهره بری از اتصال
∙ برای بازسازی دهان با ایمپلنت –چگونگیه کمتر کردن استرس بیمار و جراح
∙ over-denture     دوره های پی در پی: ارزیابی milled bar