کورس کامل درمان های ایمپلنت
آموزش ایمپلنت به منظور نزدیکی و هماهنگی و یکدست شدن لثه، جراحی، تصورات کلی پروستتیکی میباشد. آگاهی از چگونگی کنترل مراحل ایمپلنت و تنوع فعالیت های هدایت کننده
Part 1 ∙ معرفی دوره . آناتومی جراحی اوابسته به ایمپلنت
∙ بیولوژی استخوان. مواد لازم برای پیوند استخوان
∙ تکنیک اتوژنیک برای پیوند استخوان. تکنیک های پیوند استخوان در زمان پیش از انجام ایمپلنت برای رفع نقص 
Part 2 ∙ GBRتکنیک GBR موفقیت های بحث بر انگیز برای 
∙ اعضاresorbable/non-resorbableدرجه ها و ویژگی های 
∙ Ridge expansion & split technique
∙ رسیدگی های تکنیکی برای کسب موفقیت در Ridge expansion و شکافتن، موشکلات با القوه و راه حل ها
∙ بر روی فک خوک. Ridge expansion و تکنیک شکافتن در فک خوکGBRانجام تکنیک 
Part 3 ∙ رسیدگی و بررسی Prosthetic در طول رویه درمان با ایمپلنت
  - رسیدگی و بررسی فاکتور های Prosthetic در طول معاینات قبل از جراحی
  - تصور کلی از ترمیم بالا-پایین با ایمپلنت
  - استفاده از پروستسی موقتی در طول جراحی های تکمیلی
∙ توجه و رسیدگی پروستسیک در طول رویه درمان
  - تنظیم وقت برای نشانه گذاری و تصورات اصلی و لازم برای نشانه گذاری
  - تکنیک نشانه گذاری برای ایمپلنل قسمت جلویی فک
Part 4 ∙ توجهات  لازم به پروستسیک در طول رویه درمان با ایمپلنت  
  - انواع مشکلاتی ک در طول نشانه گذاری رخ میدهد و پیشگیری های لازم
  - تکنیک نشانه گذاری که در نشانه گذاری طاق استفاده میشود
Part 5 ∙ بررسی و رسیدگی پروستسیک در طول رویه درمان
  - ثبت گزش ها ا مهمترین فاکتورهای نشانه گذاری میباشد
  - برای پایداری طولانی مدت و انتخاب معیار های انسادیsupra-structureطراحی ایمپلنت 
  - راهکار ها برای مشکلاتی که در طول نثب پروستسیک رخ میدهد/راهنما های کاربردی برای تنظیم رویه انسداد
Part 6 ∙ تکنیک های مشورتی به منظور ادنتالوس کامل بیمار
  - مشکلاتی که در طول نگهداشته شدن در محل رخ میدهد و راهکار های آنها.  طرح ریزی درمان ادنتالوس کامل بیمار - ارزیابی رویه برای طرح ریزی درمان ادنتالوس کامل بیماران.
over-denture  انتخاب معیار های سیستم پشتیبانیبرای ایمپلنت
Part 7 ∙ درمان ضریع دندان با ایمپلنت بیماران 
  - معرفی – تصور کلی و جامع برای periodontal disease
  - درمان بیماری های مزمن لثه
  - کنترل مدیریت و عوارض بعد از درمان
Part 8 ∙ درمان پریو استسیک و جراحی mucogingival 
  - تکنیک برای اطمینان از موقعیت ضریع دندان مناسب است برای پروستسی
  - تصورات کلی برای جراحی mucogingival 
  - استفاده از فلپ های متفاوت (full/partial thickness flap/coronally positioned flap)
Part 9 ∙ تکنیک GBR 
∙ بررسی انتخاب مواد پیوند استخوان و موانع غشایی
∙ طراحی برش و تکنیک کنترل فلپ
∙ تکنیک Suture 
∙ پیوند سینوسVSلیفت سینوس
Part 10 ∙ تکنیک مدیریت بافت نرم برای ایمپلنت 
∙ کنترل بافت نرم به هنگام پنهان کردن موقعیت
∙ کنترل بافت نرم به هنگام پنهان نکردن موقعیت
∙ پیشرفته.  مدیریت بافت نرم ایمپلنت های لحظه ایGBRمدیریت بافت نرم در
∙ مدیریت بافت نرم برای جراحی دوم 
∙ ثابت شدن ایمپلنت درمان از پری ایمپلنت. تمرین بر روی فک خوک
Part 11 ∙ ارزیابی فاکتور های ترمیم با ایمپلنت. انتخاب زمانبندی نسب
∙ انتخاب نوع جراحی: flapless vs. flap
  - تصمیم برای انتخاب معیار ها،مزایا و احتیاط برای متد های بدون فلپ، و متد شکاف برای جراحی ا فلپ
∙ احتیاط در زمینه زاویه، فاصله اتصال، و دریل کردن
∙ انتخاب استاندارد های ایمپلنت. تکنیک جراحی دوم
∙ فاکتور مهم ترمیم موقتی. مقطع ارضی اورژانسی
∙ تکنیک نهایی نشانه گذاری. انتخاب معیار برای اتصال آخر و prosthesis نهایی
Part 12 ∙ ارزیابی جراحی 
∙ تکنیک پیوند بلوک استخوان
∙ پیوند استخوان در فک خوک
Part 13 ∙ مدیریت Esthetic