.

 آستئوژنیک که نیازمند نوسازی برای ناراحتی یا فقدان بافت در چهارچوب میباشد شامل سه پروسه می باشد که عبارتند از bone formation, osteo-induction, and consteo-conduction .
 شرکت ما در پی سوق دادن تحقیقات مبتنی بر فاکتور های ترکیب استخوان مخصوصا تولیدی که دارای صفات جدید bone morphogenetic protein-2 (rhBMP-2) و ترکیب جدید متشکل از mimicking rhBMP-2, PEP7  به علاوهایمپلنت آلوژنیک (B-Oss) که با ترکیب و استفاده ازیک نوع کامپوزیت طبیعی و ترکیب مواد ایمپلنت نیز به علاوه در حال پیشرفت میباشد.