ما به صورت رایج در حال گسترش سیستم درمان با دندان مصنوعی می باشیم. با پشتیبانی تقارب دیجیتالی که با ارائه راهکارهای کامل اثبات شده استبرای درمان دندان استفاده از تکنولوژی تقارب دیجیتالی قابل دسترس با معاینه موقعیت دهان ، ایمپلنت، و ساخت و جستجوی کانال مصنوعی برای ترمیم نهایی و درمان با دندان های مصنوعی .