header image

Research Paper

The original published research paper

paper and articles

انجام Bone Grafting و جایگذاری ایمپلنت TSIV سطح SA کمپانی Osstem در مواردی که طول استخوان باقیمانده کمتر از 4 میلی متر است

نویسندگان: Yong-Jin Kim, Young-Jin Park, Kyung-Tae Park


هدف تحقیق

یکی از گزینه¬های درمانی قابل پیش¬بینی برای سینوس ماگزیلار پنوماتیک و بازسازی خلفی ماگزیلا تحریک شده، پیوند استخوان سینوس و سپس جایگذاری ایمپلنت است. برای انجام این پروسه به حداقل 4 الی 5 میلی¬متر استخوان باقی¬مانده در محل جراحی نیازمندیم. هدف ما در این تحقیق گزارش نرخ موفقیت در جایگذاری ایمپلنت TSIV SA کمپانی Osstem است.

مواد و روش ها

1- تاریخ آزمایش: از ژوئن 2010 تا سپتامبر 2012
2- نوع ایمپلنت: ایمپلنت Osstem TSIV SA
3- محل جراحی: Posterior maxillary با نقصان و کمبود استخوان
4- استخوان باقی¬مانده alveolar: 1 الی 4 میلی متر
5- سابقه بیماری سوژه: افراد با شرایط سلامتی کنترل شده سالم


نتایج

نتایج این آزمایش در جدول های 2 تا 5 آورده شده است.

نتیجه گیری

پیوند استخوان سینوس و قرار دادن همزمان ایمپلنت می¬تواند برای درمان ماگزیای آتروفیک در بیماران، صرف نظر از استخوان باقیمانده در هنگام استفاده، از روشهای دقیق جراحی ایمپلنت مورد استفاده قرار گیرد.
پیوند فوری استخوان سینوس با قرار دادن همزمان ایمپلنت می تواند باعث کاهش تعداد جراحی ها و زمان کلی درمان شود. اگر غشاء به درستی ترمیم شود، سوراخ شدن غشا، تأثیر منفی بر روی موفقیت جراحی نمی گذارد.
بنابراین، نتیجه گرفته می شود که پیوند استخوان سینوس و قرار دادن همزمان ایمپلنت در صورت وجود باقیمانده استخوان کمتر از 4 میلی متر¬، می¬تواند یک روش قابل پیش¬بینی در نظر گرفته شود.


شکل1: تصاویر perforation در اندازه¬های کمتر و  بیشتر از 5 میلی¬متر

شکل1: تصاویر perforation در اندازه¬های کمتر و بیشتر از 5 میلی¬متر


جدول1: اطلاعات بیماران

جدول1: اطلاعات بیماران


جدول2: وضعیت سلامتی بیماران آزمایش

جدول2: وضعیت سلامتی بیماران آزمایش


جدول3: نواقص محل جراحی

جدول3: نواقص محل جراحی


جدول4: ارتفاع و تراکم استخوان باقیمانده

جدول4: ارتفاع و تراکم استخوان باقیمانده


جدول5: جزئیات جایگذاری ایمپلنت شامل گشتاور اعمالی و دیگر موارد محل جراحی

جدول5: جزئیات جایگذاری ایمپلنت شامل گشتاور اعمالی و دیگر موارد محل جراحی