Fixture removal

Fixture removal Fixture removal
Fixture removal

Fixture removal

در جراحی های ناموفق ایمپلنت نیاز است تا فیکسچر معیوب از استخوان خارج شود بدون اینکه استخوان آسیب ببیند. در چنین مواقعی میتوانید از کیت Fixture Removal استفاده کنید. قطعات پروتزی کامل در انواع شرایط مانند شکستن فیکسچر در استخوان، هرز شدن Thread فیکسچر و ... به شما کمک میکند تا بدون آسیب جانبی به استخوان، فیکسچر معیوب را از استخوان خارج کنید.