header image

Research Paper

The original published research paper

paper and articles

افزایش Osteogenesis در فیکسچرهای CA در مقایسه با فیکسچر های SA

نویسندگان:


هدف تحقیق

هدف از این تحقیق، ارزیابی تاثیر سطوح هیدروفیلیک بر روی چندین پارامتر فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی است.

مواد و روش ها

1-آماده‌سازی دیسک‌های تیتانیومی
برای این آزمایش دو نوع از دیسک‌های تجاری معروف تیتانیومی خالص (Grade 3) با 12 میلی‌متر قطر و 1 میلی‌متر ذخامت تهیه شدند.
سطح SA: سطح هیدروفوبیک sandblast شده با AI_2 O_3 و acid etching شده با HCI/H_2 SO_4
سطح CA: سطح SA سوپر-هیدروفیلیک که در محلول کلسیم نگهداری می‌شود

2-ارزیابی های in-vitro
بعد از آماده‌سازی سطوح، نقشه توپوگرافیک سطوح، ترکیب های شیمیایی و میزان جذب خون دو سطح فیکسچر با SEM، EDS و زاویه اتصال اندازه‌گیری شد. تاثیر بیولوژیکی سطوح فعال‌شده با کلسیم (CA) با انواع تست‌های in-vitro مثل تست جذب پروتئین، فعالیت پلاکت و رفتار osteoblastic سلول اندازه‌گیری شد.


نتایج

در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که میزان جذب خون و فعالیت شیمیایی سطوح تیتانیومی دو فاکتور مهم در پاسخ osteoblastic سلول استخوانی است. جذب سطحی آلبومین، جذب پلاکت و فعالیت شیمیایی سطوح CA در مقایسه با سطوح SA به طور چشم‌گیری افزایش یافت. همچنین سطوح CA پاسخ osteoblastic بیشتری همچون چسبندگی، توانایی تکثیر، فعالیت ALP و معدنی شدن دارند.

نتیجه گیری

می‌توان نتیجه گرفت که سطوح CA در مقایسه با سطوح SA از توانایی بیشتری در تحریک استخوان سازی برخوردار هستند.


شکل1: میزان جذب پروتئین و پلاکت در سطوح CA بسیار بیشتر از سطوح SA است

شکل1: میزان جذب پروتئین و پلاکت در سطوح CA بسیار بیشتر از سطوح SA است


شکل2: تصاویر میکروسکوپی سطوح فیکسچرها

شکل2: تصاویر میکروسکوپی سطوح فیکسچرها


شکل3: سطوح هیدروفیلیک CA باعث افزایش رفتار پخش شوندگی سلول می‌شود.

شکل3: سطوح هیدروفیلیک CA باعث افزایش رفتار پخش شوندگی سلول می‌شود.


شکل4: سطوح هیدروفیلیک CA باعث افزایش فعالیت ALP و خاصیت معدنی شدن می‌شود.

شکل4: سطوح هیدروفیلیک CA باعث افزایش فعالیت ALP و خاصیت معدنی شدن می‌شود.