header image

Research Paper

The original published research paper

paper and articles

GBR با استفاده از Smart builder کمپانی Osstem

نویسندگان: Jeong Jong Cheol


هدف تحقیق

روش‌های متعددی جهت جایگذاری ایمپلنت با استفاده از GBR وجود دارد. اما پروسه معمول GBR با سختی‌های زیادی همراه است. در این تحقیق میخواهیم نتایج انجام GBR با استفاده از smart builder کمپانی Osstem را گزارش کنیم.

مواد و روش ها

هدف از این تحقیق ارزیابی قابلیت smart builder کمپانی Osstem در انجام GBR نقص‌های استخوان alveolar است.


نتایج

تعداد 10 بیمار که از نقص شدید استخوان alveolar رنج می‌بردند برای این تحقیق انتخاب شدند. پروسه GBR با استفاده از smart builder و انواع مختلفی از پودرهای استخوانی انجام شد. بعد از گذشت 5 ماه، ایمپلنت در محل مورد نظر قرار داده شد.

نتیجه گیری

در 8 بیمار، عمل GBR موفقیت‌ آمیز بوده است. در یک بیمار، شکستگی بافت نرم حدود دو ماه پس از جراحی مشاهده شد اما با استفاده از smart builder با موفقیت درمان شد. در یک بیمار که اعتیاد شدید به مصرف سیگار داشت، به دلیل عفونت محل جراحی و شکستگی بافت نرم استخوان، عمل GBR ناموفق بوده است. نتایج کلی نشان دهنده موفقیت آمیز بودن استفاده از smart builder کمپانی Osstem در ترمیم نقایص استخوان است.


 شکل1: تصاویر رادیوگرافی داخل دهانی قبل از عمل. لبه مندیبول نازک دیده می شود

شکل1: تصاویر رادیوگرافی داخل دهانی قبل از عمل. لبه مندیبول نازک دیده می شود


شکل 2: یافته های عملیاتی GBR جانبی با Smart Builder و بهبودی شش ماه پس از GBR

شکل 2: یافته های عملیاتی GBR جانبی با Smart Builder و بهبودی شش ماه پس از GBR


جدول 1: اطلاعات دیتابیس و نتایج نهایی آزمایش

جدول 1: اطلاعات دیتابیس و نتایج نهایی آزمایش