header image

Research Paper

The original published research paper

paper and articles

تاثیر فیکسچرهای CA و smart builder در جراحی‌های نوع dehiscence

نویسندگان: Yong-Jin Kim, Young-Jin Park, Kyung-Tae Park


هدف تحقیق

فیکسچر CA کمپانی Osstem دارای سطح هیدروفیلیک است که در محلول کلسیم فعال نگه‌داری می‌شود. در این تحقیق به بررسی تاثیر استفاده همزمان از فیکسچرهای CA و smart builder های کمپانی Osstem در جراحی های نوع dehiscence می‌پردازیم.

مواد و روش ها

این تحقیق، بر روی یک زن 55 ساله که دندان‌های شماره 34، 35 و 36 خود را از دست داده است انجام شده است. این فرد از نقص نوع dehiscence نیز رنج می‌برد. در نواحی 34، 35 و 36 ایمپلنت CA کمپانی Osstem جای‌گذاری شد و در ناحیه 34، GBR با استفاده از smart builder کمپانی osstem استفاده شده است.


نتایج

سه فاکتور اساسی و مهم در جراحی ایمپلنت عبارتند از فضای مناسب محل جراحی، میزان لخته‌های خون تشکیل شده در اطراف فیکسچر و درصد حضور سلول‌های استخوان ساز در محل جراحی. فیکسچرهای CA نسل جدید کمپانی Osstem با سطوح هیدروفیلیک تاثیر چشمگیری در افزایش میزان لخته‌های خون تشکیل شده در اطراف بدنه فیکسچر و حضور سلول‌های استخوان ساز در محل جراحی دارند. smart builder نیز نقش بسزایی در پایداری و نگهداری مواد استخوان دارد به طوری که استحکام آن مانع از فروپاشی کانتور می‌شود، انعطاف پذیری آن از فشرده سازی مخاطی جلوگیری می‌کند و ثبات آن مانع از جابجایی پیوند می‌شود.

نتیجه گیری

از این تحقیق نتیجه می‌شود که استفاده هم‌زمان از فیکسچرهای CA و smart builder موفقیت جراحی‌های نوع dehiscence را تضمین می‌کند.


b:Situation at 5 min a:Situation at 3 min SLActive Stablized Colt SLA Collapsed Colt C:SLActive Stablized Colt D:NanoTite Collapsed Colt

b:Situation at 5 min a:Situation at 3 min SLActive Stablized Colt SLA Collapsed Colt C:SLActive Stablized Colt D:NanoTite Collapsed Colt


شکل1: تصویربرداری رادیوگرافی قبل از جراحی

شکل1: تصویربرداری رادیوگرافی قبل از جراحی


شکل2: جایگذاری ایمپلنت CA با قطر 4 و ارتفاع 11.5 میلی متر در محل‌های جراحی. گشتاور جایگذاری ایمپلنت برابر با 30 نیوتن بر سانتی مربع متر قرار داده شد و فاکتور ISQ برابر با 71 بدست آمده است.

شکل2: جایگذاری ایمپلنت CA با قطر 4 و ارتفاع 11.5 میلی متر در محل‌های جراحی. گشتاور جایگذاری ایمپلنت برابر با 30 نیوتن بر سانتی مربع متر قرار داده شد و فاکتور ISQ برابر با 71 بدست آمده است.


شکل3: محل B-Oss با سالین معمولی خیس شد و smart builder با قیچی‌های iris تراشیده و آماده شد. اباتمنت healing بر روی smart builder قرار داده و به فیکسچر متصل شد.

شکل3: محل B-Oss با سالین معمولی خیس شد و smart builder با قیچی‌های iris تراشیده و آماده شد. اباتمنت healing بر روی smart builder قرار داده و به فیکسچر متصل شد.


شکل4: 16 هفته بعد از جایگذاری ایمپلنت، عملیات پروتزی انجام شد. کیفیت لثه سالم به نظر می‌رسد.

شکل4: 16 هفته بعد از جایگذاری ایمپلنت، عملیات پروتزی انجام شد. کیفیت لثه سالم به نظر می‌رسد.