Bite Index

Bite Index Bite Index

Bite Index

از bite index به عنوان شاخصی برای ثبت Bite در impression های fixture level استفاده می شود. برای انجام Bite registration روشهای مختلفی وجود دارد. از مزایای استفاده از Bite index کمپانی osstem در صحت و دقت بالای آن است. نتایج کلینیکی نشان می دهد که استفاده از Bite index خروجی دقیق تری نسبت به اباتمنت Temporary دارد و مشکل جابه جایی ناشی از فشار زیاد را ندارد. برای استفاده از این قطعه میتوان از آچار دستی با هگز 1.2 استفاده کرد.

product detail