دوره آموزش Sinis & GBR
در این دوره آموزشهای Basic و Advance در تمام زمینه های سینوس لیفت و نیز انجام جراحی های زنده مد نظر است .
Part 1 ∙ آناتومی و فیزیولوژی سینوس فکی
∙ ارزیابی پانوامیک
∙ جراحی Piezoelectronic 
∙ تکنیک سینویس لیفت 
∙ درمان سینوس لیفت با KAS Kit  بر روی مدلهای فکی 
Part 2 ∙ تکنیک پیوند سینوس
∙ تکنیک پیوند سینوس با duck egg
∙ تکنیک پیوند سینوس با فک حیوانات
∙ تکنیک پیوند سینوس با مدلهای فکی
Part 3

∙ بیولوژی استخوان
∙ تکنیکهای  مینور  پیوند استخوان

.تکنیک GBR
∙ تکنیک  Ridge Split & Expantion
∙ تکنیک Ridge Split & Expantion بر روی مدلهای فکی 

Part 4 ∙ انجام مراحل جراحی زنده با راهنمایی اساتید  
∙ کنترل عوارض لیفت سینوس
∙ کنترل عوارض پیوند سینوس
∙ موارد قبلی سینوس 
Part 5 ∙ انجام جراحی توسط اساتید
∙ ارزیابی پس از جراحی