درجه حساسیت سلول ها و عکس المل بافت به اندازه 20% افزایش می یابد چیزی حدود Ra 2.5~3.0um. به منظور بزرگ کردن محل اتصال با استخوان ، در نتیجه بهینه سازی بافت چسبده.
 بنابر این دوره جایگیری کامل بعد از ایمپلنت می تواند به طور کلی به اندازه شش هفته کاهش یابد.