OsstemGuide™

O™sstemGuide  یک تصور کلی از رویه قیمت و اطمینان از درمان با ایمپلنت عبارت است از سبک و مدل دهان بیمار و که بر اساس اطلاعات CA و طراحی دقیق و سیستماتیک برای درمان با استفاده از کامپیوتر می باشد.