.

  osstem implantپژوهشکده   طبق تجربیات و زیرساخت های انجام شده توسط پژوهشگرانبرجسته
در پی شناخت عمومی خود  در داخل و خارج از کشور میباشد وبا شناخته شدن به عنوان بهترین در جهان بر اساس چهارچوب تقارب دیجیتالی تکنولوژی  که بر اساس طراحی و ظاهر ایمپلنت و بیوآستئونتگریشون

 ما برای دستیابی به موفقیت های آتی شامل: R&dاستراتژی