Cover Screw

Cover Screw Cover Screw
Cover Screw
Cover Screw
Cover Screw

Cover Screw

از این قطعه جهت بستن دهانه فیکسچر بعد از جایگذاری ایمپلنت و در دوره پایداری ثانویه استفاده می شود.
این قطعه دارای دو رنگ بنفش و سبز است. از رنگ بنفش برای فیکسچرهای با قطر 3.5 میلی متر و کمتر و از رنگ زرد برای فیکسچرهای با قطر 4، 4.5، 5، 6 و 7 میلی متر استفاده می شود.
در مواردی که فیکسچر به صورت Bone Level و در عمق های بیشتر درون استخوان قرار گرفته، میتوانید از طول های بیشتر استفاده کنید.

product detail