O-ring

O-ring O-ring

O-ring

از این قطعه در پروسه های پروتزی Stud Overdenture به همراه اباتمنت Stud می توان استفاده کرد.
این قطعه در سه رنگ سیاه، زرد و قرمز موجود است. از رنگ سیاه در کاربردهای لابراتواری، از رنگ زرد در پروتز با Low Retension force و از رنگ نارنجی در پروتز با High Retension force استفاده می شود.