Lab Analog

Lab Analog Lab Analog

Lab Analog

آنالوگ جایگزینی برای مدل سازی انواع ایمپلنت، اباتمنت و یا بازسازی اتصالات است. به طور معمول از آنالوگ برای ثبت محل دقیق جایگذاری ایمپلنت در کاربردهای پروتزی استفاده می شود و میتواند به طور دقیق آناتومی ایمپلنت را نشان دهد. آنالوگ این امکان را به متخصصین پروتز می دهد که به طور مناسب اباتمنت را بر روی مدل فیکسچر ساخته شده جایگذاری کنند.

product detail