123Full kit

123Full kit کیت جراحی و پروتز 123
123Full kit
123Full kit
123Full kit

کیت جراحی و پروتز 123

کیت جراحی و پروتز 123full kitمخصوص جراحی و جایگذاری ایمپلنت های بدنه straight است. این کیت شامل دریل راهنما، دریل های جراحی اصلی و دریل های کورتیکال است. این کیت شمال درایورهای ایمپلنت های مانت دار و بدون مانت و همچنین هرگز درایورهای دستی و رتچت است که میتواند پاسخگوی تمای نیازهای پروتزی شما باشد. ابزارهای عمق سنج استخوان و همچنین رتچت بر روی کیت قرار دارد.

درایورهای ایمپلنت

درایورهای ایمپلنت

1-No Mount driver: جهت جایگذاری فیکسچرهای بدون مانت با موتور جراحی
2- Mount Driver: جهت جایگذاری فیکسچرهای مانت دار با موتور جراحی
3- Fixture Driver: جهت جایگذاری فیکسچرهای بدون مانت با ratchet
4- Mount extension: جهت جایگذاری فیکسچرهای مانت دار با ratchet


قطعات پروتزی کیت

قطعات پروتزی کیت

1-Mount removal tool: جهت بازکردن قطعه مانت از فیکسچرهای مانت دار زمانی که مانت درون فیکسچر گیر کرده باشد
2-ْTorque extension: جهت افزایش طول تمامی درایورهایی که با ratchet جایگذاری می شوند
3- Parallel Pin: جهت اطمینان از موازی بودن حفره های ایجاد شده درون استخوان در پروسه های جراحی چندین فیکسچر
4- Drill Extension: جهت افزایش طول دریل های جراحی


هگز درایور

هگز درایور

هگز درایور دستی برای باز و بستن انواع قطعات پروتزی استفاده می شود که دارای سر هگز می باشند مانند Healing، cover screw و قطعه مانت فیکسچرهای مانت دار


عمق سنج و رتچت

عمق سنج و رتچت

از عمق سنج برای اندازه گیری عمق حفره استخوان دریل شده در طی مراحل جراحی استفاده می شود. سر دیگر عمق سنج به صورت آچار است که برای نگه داشتن پایین قطعه مانت و باز کردن آن از فیکسچر های مانت دار استفاده می شود که مانع از چرخش فیکسچر درون استخوان خواهد شد. رتچت ابزاری است که برای جایگذاری و یا خارج کردن فیکسچرهای مانت دار و بدون مانت به صورت دستی استفاده می شود. این قطعه دارای شاخصی برای کنترل گشتاور اعمالی به درایورها است و تا حدود 30 نیوتن بر سانتی متر گشتاور را می تواند به درایورها اعمال کند.


Torque removal

Torque removal

از این ابزار برای باز و بستن قطعات پروتزی هگز به صورت دستی و با رتچت استفاده می شود. ماکزیمم گشتاور قابل اعمال برابر با 60 نیوتن بر سانتی متر است