header image

Research Paper

The original published research paper

paper and articles

ارزیابی اثر بیومکانیکال فیکسچر CA

نویسندگان: Jeong Jong Cheol


هدف تحقیق

هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر سطوح فیکسچرهای CA در مقایسه با فیکسچرهای SA است

مواد و روش ها

تعداد 20 عدد ایمپلنت به دو گروه تقسیم شد. ایمپلنت های SA به عنوان گروه کنترل (گروه اول) و ایمپلنت های CA به عنوان گروه آزمایش (گروه دوم) قرار گرفتند. تمام ایمپلنت ها در محل tibia سه خرگوش نیوزلندی مونث و در محل mandible دو خوکچه جایگذاری شدند. 16 روز پس از اولین جایگذاری، گشتاور برگشتی (removal torque) ایمپلنت‌ها اندازه‌گیری شد.


نتایج

در tibiae خرگوش ها، 16روز پس از جایگذاری، میانگین گشتاور برگشتی گروه اول برابر با 50 نیوتن بر سانتی متر و میانگین گشتاور برگشتی گروه دوم برابر با 72 نیوتن بر سانتی‌متر بود. در mandible خوکچه‌ها، دو هفته بعد از اولین جایگذاری، میانگین گشتاور برگشتی گروه اول برابر با 68 نیوتن بر سانتی‌متر و میانگین برگشتی گروه دوم برابر با 75 نیوتن بر سانتی متر بوده است. گروه دوم میزان anchorage بیشتری نسبت به گروه اول در هر دو گونه حیوانی داشته است.

نتیجه گیری

از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که سطح فیکسچرهای CA به دلیل اینکه با محلول کلسیم پوشانده شده است، در تماس با سطوح استخوانی خرگوش و خوکچه، خواص بیومکانیکی بیشتری از خود نشان‌داده است.


شکل1: گشتاور برگشتی بعد از 16 روز – نتایج گشتاور برگشتی در tibia خرگوش. میانگین مقدار گروه دوم 40 درصد بیشتر از گروه اول است. تعداد نمونه‌ها برای هر دو گروه برابر با 5 نمونه است.

شکل1: گشتاور برگشتی بعد از 16 روز – نتایج گشتاور برگشتی در tibia خرگوش. میانگین مقدار گروه دوم 40 درصد بیشتر از گروه اول است. تعداد نمونه‌ها برای هر دو گروه برابر با 5 نمونه است.


شکل2: گشتاور برگشتی بعد از 16 روز – نتایج گشتاور برگشتی در mandible خوکچه. میانگین مقدار گروه دوم 10 درصد بیشتر از گروه اول است. تعداد نمونه‌ها برای هر دو گروه برابر با 10 نمونه است.

شکل2: گشتاور برگشتی بعد از 16 روز – نتایج گشتاور برگشتی در mandible خوکچه. میانگین مقدار گروه دوم 10 درصد بیشتر از گروه اول است. تعداد نمونه‌ها برای هر دو گروه برابر با 10 نمونه است.